گنجور

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۶۴

 

عیان دید ناگه بر آن لب چو خال

مگس سیر شد از شکر ز انفعال

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۶۴

 

به بازار بنمود چون نان جمال

برفت از دل لوت خواران ملال

ز دستم ببینید صد پاره شد

تن مرغ بریان درین دم و بال

هریسه از آن است برهم زده

[...]

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۳۳

 

شبی از خمیر جوین خواستم

که ططماج آید درست و سفید

درین قصه میده بخندید و گفت

«ز بد اصل نیکی نداری امید»

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۳۴

 

هریسه به روغن بگفتا صباح

که تا چند نالی تو ای بیقرار

به شب شد غشادار بسوز تو بار

«ز ناپاک چشم نکویی مدار»

حلیمی بیاموز این دم ز من

[...]

صوفی محمد هروی
 
 
sunny dark_mode