گنجور

عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۳۱ - در باره معشوق گفته

 

نه هم قیمت لعل باشد بلور

نه همرنگ گلنار باشد پژند

بپیچد دلم چون ز پیچه بتم

گشاید بر غم دلم پیچه بند

عسجدی مروزی
 

عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۷۵ - در مدیحه گوید

 

درم در کف تو بنزع اندرست

شهادت از آن دارد اندر دهن

عسجدی مروزی
 

عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۷۹ - وله

 

همان کز سگی زاهدی دیدمی

همی بینم از خواجه خلم و خدو

عسجدی مروزی
 

عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۹۴ - مثنویات

 

چو آمد گه زادن زن فراز

بکشکینه گرمش آمد نیاز

من و زن در آن خانه تنها و بس

مرا گفت کی شوی، فریادرس

اگر شوربائی بچنگ آوری

[...]

عسجدی مروزی