گنجور

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » مصراعها و ابیات پراکنده و ناقص » شمارهٔ ۷

 

لبش رنگ لعل و دمش بوی مشک

شراب آتش تر قدح آب خشک

اوحدالدین کرمانی