گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰ - در مذمت بخیلی گوید

 

دیگ خواجه ز گوشت دوشیزه‌ستمطبخ او ز دود پاکیزه‌ست
خواجه چون نان خورد در آن موضعمور در آرزوی نان ریزه‌ست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی