گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۴۳ - وله ایضا

 

رمضانست همین دهن دربند
در دوزخ به خویشتن در بند
بهر دفع زبانی دوزخ
این زبان دروغ زن در بند
روزکی چند با خدا پرداز
در دکّان اهر من در بند
جز به ذکر و دعا دهن مگشای
ورنه هرزه مدارتن در بند
نبود آدمی، ستور بود
که کند رایضش دهن در بند
روزه دار آن بود که شرع کند
حسّ و وهم و خیالش اندر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل