گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۸

 

موصل تحفه های شاه کسیست
که چو او در زمانه طامع نیست
ضعف آن کاورد اگر بدهم
به وی از من هنوز قانع نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی