گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۲

 

با بقای پدر پسر نایدشادی مهتری به سر ناید
شمس در غرب تا فرو نشوداز سوی شرق بدر برناید


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی