گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۶

 

ابلهی را چو بخت برگردد
عمر در کار بطن و فرج کند
از ضعیفان به ظلم بستاند
با حریفان به فسق خرج کند


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی