گنجور

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۷

 

بر تو خوانم ز دفتر اخلاقآیتی در وفا و در بخشش
هر که بخراشدت جگر به جفاهمچو کان کریم زر بخشش
کم مباش از درخت سایه فکنهر که سنگت زند ثمر بخشش
از صدف یاد دار نکتهٔ حلمهر که برد سرت گهر بخشش


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ