گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «انمیپرسی»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۴۸۰

 

هیچ ازین مبتلا نمی پرسی

چیست موجب چرا نمی پرسی

نیست پروای حال بنده تو را

وز برای خدا نمی پرسی

وقت بیگانگان خوش است بسی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی