گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۰

 

مرد را خوار چه دارد؟ تن خوش خوارشچون تو را خوار کند چون نکنی خوارش ؟
هر که او انده و تیمار تو را کوشدتو بخیره چه خوری انده و تیمارش؟
تن همان خاک گران سیه است ار چندشاره زربفت کنی قرطه و شلوارش
تن تو خادم این جان گرانمایه استخادم جان گرانمایه همی دارش
گر نخواهی که تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو