گنجور

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۶ - در مدح ابوالحسن بن علی‌بن موسی

 

رفت سرما و بهار آمد چون طاووسیبه سوی سبزه برون آمد هر محبوسی
هر زمان نوحه کند فاخته، چون نوحه‌گریهر زمان کبک همی‌تازد، چون جاسوسی
بر سر سرو زند پردهٔ عشاق، تذروورشان نای زند، بر سر هر مغروسی
بر زند نارو، بر سرو سهی «سرو سهی»بر زند بلبل بر تارک گل قالوسی
دم هر طوطیکی چون ورق سوسن ترباز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری