گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » سر خوش از بادهٔ تو خم شکنی نیست که نیست

 

سر خوش از بادهٔ تو خم شکنی نیست که نیست

مست لعلین تو شیرین سخنی نیست که نیست

در قبای عربی خوشترک آئی به نگاه

راست بر قامت تو پیرهنی نیست که نیست

گرچه لعل تو خموش است ولی چشم ترا

با دل خون شدهٔ ما سخنی نیست که نیست

تا حدیث تو کنم بزم سخن می سازم

ورنه در خلوت من […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری