گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ - غزل یا لغز

 

بلبل عشقم و از آن گل خندان گویمسخن از آن گل خندان به سخندان گویم
غزل آموز غزالانم و با نای شبانغزل خود به غزالان غزلخوان گویم
شعر من شرح پریشانی زلفی است شگفتکه پریشان کندم گر نه پریشان گویم
آنچه فرزانه به آزادی و زنهار نگفتمن دیوانه به زنجیر و به زندان گویم
گر چه خاکسترم و مصلحتم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار