گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۶۰

 

بار در زیر لب چو خنده کند

هر که را کشت باز زنده کند

چشم و خالش چو کشتنی طلبند

او اشارت بسوی بنده کند

غمزه ها را کشنده آن دل ساخت

[...]

کمال خجندی