گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۶

 

ابلهی را چو بخت برگردد

عمر در کار بطن و فرج کند

از ضعیفان به ظلم بستاند

با حریفان به فسق خرج کند

جامی