گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٣٣

 

صاحبا همت تو یکچندی

بمواعید شادمانم داشت

و آرزوی محال چون سایه

بر پی مهر تو دوانم داشت

وعده را چون ندیدم انجازی

[...]

ابن یمین