گنجور

حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۸ - در وصف خود سروده است

 

لایق مدح در زمانه چو نیست

خویشتن را همی سپاس کنم

هر چه گویم نه تهمت است و نه لاف

از حسودان چرا هراس کنم؟

کرده باشم مقام خود را پست

[...]

حزین لاهیجی