گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب النابل و اللبوة » بخش ۳

 

گر توی پس مکش زما رگ و پی

ور خدایست شرم دار از وی

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب النابل و اللبوة » بخش ۳

 

چند از این باد خاک و آتش و آب

وز دی و تیر وز تموز و بهار؟

بس که نامرد و خشک مغزت کرد

رنگ کافور و مشک لیل و نهار!

برگذر زین سرای غرچه فریب

[...]

نصرالله منشی