گنجور

فلکی شروانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴ - حبسیه

 

هیچ کس چاره ساز کارم نیست

چه کنم بخت سازگارم نیست

کشته صبر و انتظارم و باز

چاره جز صبر و انتظارم نیست

چه عجب گر ز بخت نومیدم

[...]

فلکی شروانی