گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «رچهتواندکردن»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۶۵

 

آه با دیده اختر چه تواند کردن؟

دود با روزن مجمر چه تواند کردن؟

حسن فولاد بود گردن باریک اینجا

تیزی تیغ به جوهر چه تواند کردن؟

دل روشن چه غم از موج حوادث دارد؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی