گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۶۸

 

عاشقی چیست مقیم در جانان بودن

روی بر خاک در دوست به عزت سودن

ترک جان گفتن و از تیغ نچیدن روی

سر قلم کردن و این راه بسر پیمودن

در غمش بودن و بستن دهن از جوهر راز

[...]

کمال خجندی