گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۹۸

 

چاره کس نکند غمزه خونخواره تو

خون نگرید چه کند عاشق بیچاره تو

کرد با خاک سر و جان عزیزان هموار

داغ پیوسته و درد غم همواره تو

هر کسی راز دل ریشه بود ناله و آه

[...]

کمال خجندی