گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۰

 

چند در مسجد و در صومعه غارت کردند

سبب این بود که می خانه عمارت کردند

باده گران شد و ذرات جهان مست شدند

من ندانم که بساقی چه اشارت کردند؟

درد و صافی همه خوردن و بچرخ افتادند

[...]

قاسم انوار
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۰

 

تن ویرانه ام از لطف عمارت کردند

خوبرویان که دل شیفته غارت کردند

داد دل خاک تن سوخته بر باد فنا

آب این مزرعه را جوی خسارت کردند

تن آلوده نه در خورد دل پاک بود

[...]

صفای اصفهانی
 
 
sunny dark_mode