گنجور

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۵

 

چه غم ار به جد گرفتی ز من احتراز کردن؟

نتوان گرفت از من به گذشته ناز کردن

نگهت به موشکافی ز فریب رم نخوردن

نفسم به دام بافی ز سخن دراز کردن

تو و در کنار شوقم گره از جبین گشودن

[...]

غالب دهلوی