گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳

 

دست با تو در کمر خواهیم کردقصد آن تنگ شکر خواهیم کرد
در سر زلف تو سر خواهیم باختکار با تو سر به سر خواهیم کرد
چون لب شیرین تو خواهیم دیدپای کوبان شور و شر خواهیم کرد
چون ز چشمت تیرباران در رسدما ز جان خود سپر خواهیم کرد
از دو عالم چشم بر خواهیم دوختچون به روی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵

 

وصف روی آن پسر خواهیم کردخدمت زلفش به سر خواهیم کرد
جای او را جان خود خواهیم ساختهر چه هست از دل به در خواهیم کرد
پیش خورشید جمال روی اوبعد ازین عیب قمر خواهیم کرد
شکر آن شیرین دهان خواهیم گفتعالمی را پر شکر خواهیم کرد
اوستاد مکتب فضلیم، لیکابجد عقشش ز بر خواهیم کرد
از دهانش بوسه‌ای خواهیم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳

 

یاد آن شیرین پسر خواهیم کردکام جان را پرشکر خواهیم کرد
دامن از اغیار در خواهیم چیدسر ز جیب یار بر خواهیم کرد
آفتاب روی او خواهیم دیدگر به مه روزی نظر خواهیم کرد
بوی جان افزای او خواهیم یافتگر به گلزاری گذر خواهیم کرد
در خم زلفش نهان خواهیم شددست با وی در کمر خواهیم کرد
چون کمان ابروان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۶

 

دست با او در کمر خواهیم کرد
خویشتن را معتبر خواهیم کرد
بوسه ای بر لعل او خواهیم زد
این دهن را پر گهر خواهیم کرد
قصهٔ شیرین به خسرو می بریم
لاجرم وصف شکر خواهیم کرد
روبروی ماهرو آورده ایم
روی خود را چون قمر خواهیم کرد
شیر مردانه به میدان می رویم
عالمی زیر و زبر خواهیم کرد
با چنین سودا که ما […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی