گنجور

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۱۳

 

آتش نمرود هرگز پور آذر را نسوختپور آذر پیش ازین آتش چو خاکستر شده‌است
تا بدین آتش نسوزی تو یقین صافی نه‌ایخواه گو دیوانه خوانی خواه گویی بیهده‌است
ای دریغا جان قدسی کز همه پوشیده‌استبس که دیدست روی او یا نام او بشنیده‌است
هر که بیند در زمان آن حسن او کافر شودای دریغا کین شریعت کفر ما […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر