گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۶۷

 

این چه قرنست اینکه در خوابند بیداران همهوین چه دورست اینکه سرمستند هشیاران همه
طوق منت یابم اندر حلق حق گویان دینخواب غفلت بینم اندر چشم بیداران همه
در لباس مصلحت رفتند رزاقان دهربر بساط صایبی خفتند طراران همه
در لحد خفتند بیداران دین مصطفابر فلک بردند غیو و نعره میخواران همه
حیز متواری بدی زین پیش اکنون شد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی