گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۲۷ - رسیدن سالك وصول با پرده ششم

 

عاقبت آن سالک اندر پردهها

بود و میشد از یقین در پردهها

تا ششم پرده رسید آنگاه او

بعد از آن چون شد دگر آگاه او

دید ناگه پرده سبز و لطیف

[...]

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

راه بین گفتا که ای جان جهان

ای مرا تو آمده عین عیان

چون ندانی واصلی آنجایگاه

هم تویی و نه تویی اینجایگاه

راز تو دریافتم چون گفتهٔ

[...]

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

این بگفت و بعد از آن خاموش شد

وندران عین خودی بیهوش شد

این بگفت آن واصل عرفان شده

بر تمامت سالکان سلطان شده

هرکه را بویی رسد از بیخودی

[...]

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۳۰ - رسیدن سالك با پردۀ هفتم

 

سالک ره کرده چون ره کرد و رفت

همچنان چون برق تازان می برفت

در رسید او پردهٔ هفتم تمام

دید آنجا گه مقام بی مقام

خویشتن بالای اشیا یافت او

[...]

عطار نیشابوری
 
 
۱
۵۲
۵۳
۵۴