گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٣٧۴

 

هر کرا با خود مصاحب میکنی

بنگرش تا خویشتن چون میزید

گر بقدر حال سامانیش هست

میل او کن کو بقانون میزید

ور نباشد رونقی در کار او

[...]

ابن یمین