گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۷ - گل پژمرده

 

چون خریداران، گرفتیمش بدست

زانکه چرخ پیر، بازارش شکست

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۶ - گنج درویش

 

در کمین رهنوردان مینشست

هم کله میبرد و هم سر میشکست

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۶ - گنج درویش

 

هر گهر خواهی، درین یک معدنست

خرقه و پاتابه و پیراهن است

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۶ - گنج درویش

 

آدمیخوار است، حرص خودپرست

دست او بر بند، تا دستیت هست

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۳ - معمار نادان

 

تا که بر می‌آیدت کاری ز دست

رونقی ده، گر که بازاری شکست

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۶ - نا آزموده

 

صبحگاهان رفت و در محضر نشست

شامگه برگشت، خون آلوده دست

پروین اعتصامی
 
 
۱
۷۱
۷۲
۷۳
sunny dark_mode