گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۲۷

 

کاسه و کوزه چو بشکستیم ما

در میان بحر بنشستیم ما

شاه نعمت‌الله ولی
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴

 

رشتهٔ تسبیح بگسستیم ما

بر میان زنار بربستیم ما

جز غمت کو بود با ما همنفس

در بروی جملگی بستیم ما

پیشهٔ ما رندی و میخواره گیست

[...]

حکیم سبزواری