گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

رفعت و اعزاز از آن کردم تمام

تامرادر دین بیفزاید مقام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

تو که جان در راه ما بازی تمام

پرده عزّت برافتد از مقام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۶ - حكایت ابراهیم علیه السلام

 

آینه در پرده گر باشد مدام

کی ترا بنمایدت عکسی تمام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

واصلم کلی بکن اکنون تمام

تا نمانم من تو مانی والسّلام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

عقل و جان ایثار کردم زین مقام

تا شدم در ذات تو فانی تمام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

جزو بودیم این زمان کل گشتهام

گرچه بسیاری ابر ذل گشتهایم

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

معرفت شد جمله در یکی تمام

این زمان یکی ترا بینم مدام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

چون ترا دیدم ترا خواهم مدام

هم ز تو کلی ترا خواهم تمام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۹ - خاموش شدن سالك وصول از جواب

 

چون تو فانی میشوی بردار گام

هر زمانی در مکانی دار کام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۳۰ - رسیدن سالك با پردۀ هفتم

 

در رسید او پردهٔ هفتم تمام

دید آنجا گه مقام بی مقام

عطار
 
 
۱
۲۱
۲۲
۲۳