گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۱۲ - حكایت شهباز و صیاد

 

تا که امروز این مرا آمد بدام

از شه عالی بیابم کام ونام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۲ - حكایت شهباز و صیاد

 

شاهباز جان ترا آمد مدام

لیک قدر او ندانستی تمام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۲ - حكایت شهباز و صیاد

 

بر جمال شاه دل، کن احترام

تا شوی اندر دوعالم نیک نام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۲ - حكایت شهباز و صیاد

 

راه دید و گام زن شد رو بکام

بیخبر بودی وی از صیاد و دام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۲ - حكایت شهباز و صیاد

 

ای گرفتار آمده در بند و دام

هیچ از معنی ندیده جز که نام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

پیش عیسی آمد و کردش سلام

کرد روح اللّه او را احترام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

منظر آن گور از سنگ رخام

روشن واسفید چون روی حسام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

در بسیط کشور شادی و کام

بودهام اندر دو گیتی نیکنام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

ملک من زو بود با رای نظام

در همه کاری بدی با فرّ و کام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

همسر و هم زاد من بودی مدام

کار و بارمن ازو با احترام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

السّلام ای پیغمبر حق السّلام

السّلام ای روح حق شمع انام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

کرد او بر روی رو ح اللّه سلام

گفت ای دانای جمله خاص و عام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

پیش عیسی آمد و کردش سلام

کرد روح اللّه ز جای خود مقام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۵ - جواب عیسی علیه السلام سبیحون را

 

نیست برتر از مقام خاص و عام

از مقام نیستی برتر مقام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۹ - حكایت

 

چون که مرد راه بین آید تمام

نه بد و نه نیک ماند و السّلام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۰ - حكایت استاد نقاش

 

از طریق عزّت او کردش سلام

تا بماند دولت کل احترام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۰ - حكایت استاد نقاش

 

یک زمان در پردهٔ ما در خرام

یک زمانی بگذر از این ننگ و نام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۲ - رسیدن سالك با پرده دوم

 

رفت پیش پیر پس کردش سلام

تا که پیرش کرد آنجا احترام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۴ - رسیدن سالک با پرده چهارم

 

بازگوی احوال را هم بر تمام

تا که چندین پرده دارد احترام

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

رفعت و اعزاز از آن کردم تمام

تامرادر دین بیفزاید مقام

عطار
 
 
۱
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
sunny dark_mode