گنجور

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و ششم » بخش ۱۲ - الحكایة و التمثیل

 

ور ترا علمست و با آن کار نیست

از تو تا ابلیس ره بسیار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۹ - الحكایة و التمثیل

 

عیب این شعرست و این اشعار نیست

شعر را در چشم کس مقدار نیست

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۶۲ - در بیان سخاوت

 

اسخیا را با جهنم کار نیست

جای ممسک جز میان نار نیست

عطار
 
 
۱
۲