گنجور

عنصری » قطعات و ابیات پراکندهٔ قصاید » شمارهٔ ۱۴

 

روسبی را محتسب داند زدن

شاد باش ای روسبی زن محتسب

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر رمل

 

بر فکن برقع از آن رخسار سیغ

تا برآید آفتاب از زیر میغ

عنصری