گنجور

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۶ - در وصف بهار و مدح میرکامگار

 

اندر آمد نوبهاری چون مهی

چون بهشت عدن شد هر مهمهی

بر سر هر نرگسی ماهی تمام

شش ستاره بر کنار هر مهی

یا چو سیم اندوده شش ماه بدیع

[...]

منوچهری
 
 
sunny dark_mode