گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۵

 

عقل اگر گوید به وصل عشق حاجتمند نیست

راست میگوید که ضدّان را به هم پیوند نیست

بندگی کن تا بود در حضرت عشقت قبول

پادشاهان را به استحقاق خویشاوند نیست

امر و نهی عشق جاویدست در ملک وجود

[...]

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۶

 

چون کنم با دل که هیچش با خرد پیوند نیست

هرچه میگویند تمکینش به چون و چند نیست

عمر در سودای دلبازی به غفلت کرده صرف

وین عجب کز نا به کاری ذره ای خرسند نیست

راستی را بر سبک روحان نازک دل به جور

[...]

حکیم نزاری
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۱۱۸

 

دل به صحبت ذوق خلوت دیده را در بند نیست

این نهال خوش ثمر را حاجت پیوند نیست

صائب تبریزی