گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۴

 

جرعهٔ ما را ز لعل می پرستش مشکل است

گوشه چشمی بما از چشم مستش مشکل است

آنکه عالم را به تیغ بی نیازی قتل کرد

گر بیارد در حساب مزد دستش مشکل است

پسته تنگ دهانش نکته سر بسته ایست

[...]

حکیم سبزواری