گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۴

 

بر بساز کم زنان خود را بر آن مهتر نهیم

گر دغا بازد کسی ما مهره در ششدر نهیم

پاکبازانیم ما را نه جهاز و نه گرو

گر حریفی زر نهد ما جان به جای زر نهیم

در دو کونم نیست از معلوم حالی یک درم

[...]

سنایی غزنوی