گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » ملمعات » ملمعات ترکی » شماره ۱

 

ال یار عزیز ابله که: جان با دینه دور

مسجد دسار و باردم که بوکن آینه در

مسنددن جماعت سوردی که: شیخ آدینه در

دیدم نه سوره سیر که هیچ آدینه در

قاسم انوار
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » ملمعات » ملمعات ترکی » شماره ۳: صباحین مبارک السن، چلبی قلاک السن

 

صباحین مبارک السن، چلبی قلاک السن

سلام ایله جان یردک، چلبی بزی انطمه

چلبی تو شاه، جانی، تو دلستانی

چلبی، حبیب جانی، چلبی بزی انطمه

چلبی، تو شاه و میری، چلبی، تو دستگیری

[...]

قاسم انوار
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » ملمعات » ملمعات ترکی » شماره ۴

 

بیر باغچه یتم برردی اقول المه

باغچه ابسی ایتی که هی بوالمدن المه

بیر کوچک اکید اقلبی بردی قره گوزلو

بیر تبشی گتردی قمه ایتی مه المه

قاسم انوار
 
 
sunny dark_mode