گنجور

ناصرخسرو » جامع الحکمتین » بخش ۴ - فصل اندر اثبات صانع و ذکر توحید او سبحانه

 

لاه ربی عن ا لخلائق طرا

و هو الله لا یری و یری هو

ناصرخسرو
 
 
sunny dark_mode