گنجور

عطار » الهی نامه » بخش هشتم » جواب پدر

 

پدر گنج سخن را کرد در باز

پسر را گفت ای جویندهٔ راز

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » المقالة الحادی عشر

 

پسر گفتش اگر در جاه باشم

چرا آشفته و گمراه باشم

چو من در اعتدالی جاه جویم

مکن منعم اگر این راه جویم

اگر اندک بود در جاه میلم

[...]

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » جواب پدر

 

پدر بگشاد راهش در هدایت

به پیش او فرو گفت این حکایت

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » جواب پدر

 

پدر بگشاد مُهر از حقّهٔ لعل

دُر افشان گشت و کرد این قصّه را نقل

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » جواب پدر

 

پدر در پیش او کرد این حکایت

ز افلاطون یونانی روایت

عطار
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » فی نعت النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم

 

چو هم دستی تو با موسیِ عمران

همی از جامِ جان خور آبِ حیوان

عطار
 
 
sunny dark_mode