گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » آیینه سکندری » بخش ۴ - آغاز اسکندر نامه

 

جهان پادشاها خدایی تراست

ازل تا ابد پادشاهی تراست

امیرخسرو دهلوی
 
 
sunny dark_mode