گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب اول در حکمت - مذهب مختار

 

ای آنکه نتیجه چهار و هفتی

وز هفت و چهار دایم اندر تفتی

می خور که هزار بار بیشت گفتم

بازآمدنت نیست، چو رفتی رفتی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب اول در حکمت - مذهب مختار

 

زین سقف برون رواق و دهلیزی نیست

جز با من و تو عقلی و تمییزی نیست

ناچیز که وهم کرده کان چیزی هست

خوش بگذر از این خیال کان چیزی نیست

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode