گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

 

کیوان چو قران به برج خاکی افگند

زاحداث، زمانه را به پاکی افگند

اجلال تو را ضوء سِماکی افگند

اعدای تو را سوی مغاکی افگند

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

تا ذات نهاده در صفاتیم همه

عین خرد و سفرهٔ ذاتیم همه

تا در صفتیم در مماتیم همه

چون رفت صفت عین حیاتیم همه

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

 

ارکان گهر است و ما نگاریم همه

وز قرن به قرن یادگاریم همه

کیوان گُرد است و ما شکاریم همه

واندر کف آز دلفگاریم همه

ناصرخسرو
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

 

با گشت زمان نیست مرا تنگ دلی

کایزد به کسی داد جهان سخت ملی

بیرون برد از سر بدان مفتعلی

شمشیر خداوند معدبن علی

ناصرخسرو
 
 
sunny dark_mode