گنجور

وحدت کرمانشاهی » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۱

 

به صدق گفته‌ام هر دل گواه است

که دل‌ها را به سوی دوست راه است

به هر سو رو نمایی دوست آن سوست

جز او را گر ببینی اشتباه است

وحدت کرمانشاهی
 

وحدت کرمانشاهی » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۲

 

تو را داده است یزدان عقل و پندار

که بگشایی گر افتد عقده در کار

نخواهی گر شوی آزرده خاطر

دلی را هیچگه از خود میازار

وحدت کرمانشاهی
 

وحدت کرمانشاهی » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۳

 

شنو این نکته از من ای دل آگاه

به جز راه رضای حق مجو راه

کسی کو بر کند از ما سوا دل

جهان گردد ورا بر وجه دلخواه

وحدت کرمانشاهی
 
 
sunny dark_mode