گنجور

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۳۲ - المقطعات

 

شبی به مطبخی در دکان طباخی

نشسته بودم و در فکر...بیگاه

میان ترشی و قلیه برنج بشنیدم

یکی مناظره گرم کان بود بی راه

بگفت قلیه کدو در مذمت حبشی

[...]

صوفی محمد هروی