گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی آزرم دخت » پادشاهی آزرم دخت

 

یکی دخت دیگر بد آزرم نام

ز تاج بزرگان رسیده به کام

بیامد به تخت کیان برنشست

گرفت این جهان جهان را به دست

نخستین چنین گفت کای بخردان

[...]

فردوسی
 
 
sunny dark_mode