گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی پوران دخت » پادشاهی پوران دخت

 

یکی دختری بود پوران بنام

چو زن شاه شد کارها گشت خام

بران تخت شاهیش بنشاندند

بزرگان برو گوهر افشاندند

چنین گفت پس دخت پوران که من

[...]

فردوسی
 
 
sunny dark_mode